• GOLD: 1907.59$
  • INDX: 1,301,890
  • OIL: 41.09$
  • بهترین محدوده خرید در این سهم از گروه زراعت

    © کلیه حقوق متعلق به هابیت سرمایه می باشد . (قوانین و مقررات)